Sökning

Bibliotekets användningsregler

Vasa stadsbiblioteks användningsregler
Godkända i kultur- och idrottsnämnden
8.10.2019, i kraft fr.o.m. 1.11.2019

Kommunen har rätt att göra användningsregler för biblioteket.
Rätten grundar sig på lagen om allmänna bibliotek (1492/2016§14).
Användningsreglerna och bibliotekets prislista finns
på biblioteken och i webbiblioteket bibliotek.vaasa.fi.


SERVICE

Vasa stadsbibliotek är öppet för alla.
Öppettiderna finns på biblioteken och i webbiblioteket.
Du kan använda bibliotekets material
och kundutrymmen avgiftsfritt.
Även bibliotekets kundservice och webbtjänster är avgiftsfria.
På bibliotekets datorer kan du använda
internet och standardprogram,
t.ex. skrivprogram.
Biblioteket har även avgiftsbelagd service,
t.ex. kopiering, fjärrlåneservice
och uthyrning av utrymmen.

BIBLIOTEKSKORT

Bibliotekskortet är personligt.
Du får ett bibliotekskort på biblioteket
om du uppvisar ett identitetsbevis
med fotografi, t.ex. ditt körkort eller pass.

Då du vill ha ett bibliotekskort,
måste du ge biblioteket tillstånd att spara
dina personuppgifter i kundregistret
(Dataskyddslagen 1050/2018).

Det första bibliotekskortet är avgiftsfritt.
Du måste betala en avgift
om du behöver ett nytt bibliotekskort.

Om du är under 15 år
måste du ha en vårdnadshavare
med dig för att få ett bibliotekskort.

Institutioner, sammanslutningar och företag
utser en ansvarsperson för sitt bibliotekskort.
Ansvarspersonen ansvarar för bibliotekskortet
och materialet som lånas med det.
Kontaktuppgifterna för dessa bibliotekskort
kontrolleras med ett års mellanrum.

Med mottagningscentralens identitetskort
kan du få ett bibliotekskort,
som är i kraft ett (1) år.
Du måste ha en adress i Finland.

Då din personbeteckning har sparats
i bibliotekets kundregister
kan du även låna med ditt körkort eller FPA-kort.

Om du inte har använt ditt bibliotekskort på fem (5) år
är det inte längre i kraft.
Du kan registreras som låntagare på nytt
vid bibliotekets kundtjänst.

UPPDATERA DINA UPPGIFTER

Meddela biblioteket om:
- du byter namn
- dina kontaktuppgifter ändrar
- du tappar ditt bibliotekskort.

PIN-KOD

När du får ditt bibliotekskort, får du en egen PIN-kod.
PIN-koden har fyra siffror.
Du behöver din PIN-kod t.ex. när du lånar
med låneautomater eller använder webbiblioteket.
Avslöja inte din PIN-kod för någon annan.

Om du glömmer din PIN-kod
får du en ny vid bibliotekets kundtjänst.
Du måste ha med ditt bibliotekskort
eller ett identitetsbevis med foto,
t.ex. ditt körkort eller pass.
Biblioteket ger inte PIN-koder
per telefon eller e-post.

MERÖPPET BIBLIOTEK

Du kan använda ett meröppet bibliotek även
när personalen inte är på plats.
Du kan öppna dörren till ett meröppet bibliotek
med ditt bibliotekskort och din PIN-kod.

Du kan även ta med dig andra personer
till ett meröppet bibliotek, t.ex. ditt/dina barn.
Du är då ansvarig för dem och deras agerande.

Om du är under 15 år behöver du
ett skriftligt tillstånd av en vårdnadshavare
för att få rätt att använda ett meröppet bibliotek.

Institutioner, sammanslutningar och företag
kan även få rätt att använda ett meröppet bibliotek.

ANSVAR

Som biblioteksanvändare förbinder du dig
att följa bibliotekets användningsregler.
Detta gäller även vårdnadshavare till kunder under 15 år.

Meddela genast biblioteket
om du tappat ditt bibliotekskort.
Du ansvarar alltid för det material som lånas med ditt kort,
även för material som någon annan har lånat
med ditt borttappade bibliotekskort.
Då du har meddelat biblioteket
att du har tappat ditt bibliotekskort
går det inte längre att låna med det.

Du använder bibliotekets material
och apparater på eget ansvar.
Du måste ersätta skador som du orsakar på
t.ex. möbler, apparater eller konstverk.

Du får inte själv installera nya program
eller ändra inställningarna på bibliotekets datorer.
Vasa stads datanät skyddar
bibliotekets datorer mot skadligt
och osakligt innehåll.
Du måste följa nätetikettregler,
dataskyddsbestämmelser och Finlands lagar.
Tänk på att skydda personlig information.

Biblioteket ansvarar inte för person- eller apparatskador
som bibliotekets material eller olika inspelningar orsakar.

Biblioteket ansvarar inte för föremål eller kläder
som lämnas kvar i bibliotekets utrymmen.
Personalen har tillstånd att tömma
bibliotekets förvaringsskåp.

UTLÅNING

Biblioteket beslutar om lånetidens längd.
Den är vanligen 28 dagar.
Lånetiden kan även vara kortare.
En del material kan du bara använda
i bibliotekets utrymmen.
Du kan kontrollera lånetiden
för olika typer av material
i webbiblioteket.

Lånetiden går ut på förfallodagen,
dvs. den sista återlämningsdagen.
Förfallodagen står på kvittot,
som du får då du lånar material.
Du kan också kontrollera förfallodagen
för dina lån i webbiblioteket eller
genom att ringa till bibliotekets kundtjänst.

Om du har tagit i bruk tjänsten, som sänder
en påminnelse om att förfallodagen närmar sig
får du ett e-postmeddelande före förfallodagen.
Du kan ta i bruk tjänsten vid
bibliotekets kundtjänst.

Återlämningsdagen som står på kvittot är alltid bindande.
Det är ditt ansvar att följa med förfallodagen för dina lån,
också fastän du har tagit i bruk tjänsten,
som sänder en påminnelse om att förfallodagen närmar sig.

Biblioteket följer de nationella reglerna för åldersgränser
vid utlåning av filmer och konsolspel.

RESERVERING

Du kan reservera bibliotekets material avgiftsfritt.
Reservera i webbiblioteket eller
vid bibliotekets kundtjänst.

Du får meddelande om att reservationen
kan hämtas per e-post, SMS eller brev.
Du kan välja på vilket sätt du tar
emot meddelandet vid bibliotekets kundtjänst.

Meddela bibliotekets kundtjänst,
om du inte kommer att hämta din reservation.
Du måste betala en avgift
om du inte hämtar din reservation
senast på den sista avhämtningsdagen.
Avgiften finns i bibliotekets prislista.

REGION- OCH FJÄRRLÅN

Du kan även beställa material från
andra bibliotek i Finland eller bibliotek i andra länder.
Fyll i en beställningsblankett vid kundtjänsten
eller i webbiblioteket.
Region- och fjärrlåneservicen är avgiftsbelagd.
Priserna finns i bibliotekets prislista.
Biblioteket följer de allmänna direktiven för fjärrlåneservice.

FÖRNYANDE AV LÅN

Du kan förnya ditt lån högst fem (5) gånger,
om ingen annan kund har reserverat materialet.
Du kan förnya dina lån:
• i webbiblioteket
• vid bibliotekets kundtjänst
• genom att ringa 06-325 3533

RETURNERING AV LÅN

Returnera dina lån senast på förfallodagen.

När biblioteket är stängt,
kan du returnera lånen i återlämningsluckan.
Lån som du lägger i återlämningsluckan
registreras som returnerade
följande dag biblioteket är öppet.
Du lägger lånen i återlämningsluckan
på eget ansvar.

AVGIFTER

Om du inte returnerar eller förnyar dina lån
senast på förfallodagen måste du betala
en förseningsavgift.
Förseningsavgiften räknas för
varje vardag efter förfallodagen.
Även för material som läggs i återlämningsluckan
kan det räknas förseningsavgift.
I bibliotekets prislista står det
hur stor förseningsavgiften som högst kan bli per lån.
Kultur- och idrottsnämnden beslutar
om förseningsavgifterna.

Ingen förseningsavgift uppbärs för barn- och ungdomsmaterial.

Du ser din förseningsavgift i webbiblioteket.
Biblioteket sänder ingen räkning för förseningsavgifter.
Du kan betala förseningsavgiften på biblioteket.
Om du vill betala din förseningsavgift i delar,
skall du komma överens om detta med kundtjänsten.
Du har ett (1) år på dig att betala din förseningsavgift.
Om du inte har lyckats förnya dina lån
på grund av nätproblem
och förfallodagen går ut
måste du ändå betala en förseningsavgift.

FÖRSENINGSPÅMINNELSE OCH RÄKNING

Om du inte returnerar eller förnyar dina lån,
sänder biblioteket en förseningspåminnelse till dig
tio dagar efter förfallodagen.

Om någon har reserverat det material,
som du har lånat, får du en förseningspåminnelse
genast efter förfallodagen.

Du får förseningspåminnelsen per e-post,
SMS eller brev.
Du kan välja på vilket sätt du tar
emot förseningspåminnelsen
vid bibliotekets kundtjänst.

Om du får förseningspåminnelsen som SMS eller brev
måste du förutom förseningsavgiften
också betala en avgift för påminnelsen.

Den andra förseningspåminnelsen sänds
som brev 42 dagar efter förfallodagen.
Med den andra förseningspåminnelsen får du en räkning.
Du kan returnera lånen eller betala räkningen,
dvs. ersättningspriset för materialet.
Du måste även betala förseningsavgiften
och avgiften för påminnelsen.

För barn- och ungdomsmaterial uppbärs ingen förseningsavgift,
men biblioteket sänder ändå förseningspåminnelser
för försenat material.
För dessa påminnelser uppbärs en avgift.
För barn- och ungdomsmaterial
måste du även betala ersättningspris.

FÖRSVUNNET ELLER SKADAT MATERIAL

Du måste ersätta försvunnet eller skadat material.
Du kan köpa ett nytt likadant verk till biblioteket
eller betala verkets ersättningspris.
DVD- eller Blu-ray-skivor kan du inte ersätta med en ny skiva.
För dessa måste du att betala ersättningspriset.

Biblioteket betalar inte tillbaka ersättningspriset,
om du senare hittar materialet.

LÅNEFÖRBUD

Om din förseningsavgift är högre
än den summa biblioteket bestämt
får du inte låna bibliotekets material.
Denna summa finns i bibliotekets prislista.
Du kan ändå besöka biblioteket och
använda bibliotekets material i biblioteket.

Du får lånerätten tillbaka
då du betalat förseningsavgiften.

INDRIVNING

Biblioteket överför ersättningspriset
för försvunnet eller skadat material till indrivning,
om du inte returnerar lånen
eller betalar räkningen.
Då måste du förutom ersättningspriset
även betala indrivningskostnaderna.
Du kan även få en anmärkning i dina kredituppgifter.
Du måste också betala indrivningskostnaderna
för barn- och ungdomsmaterial.

UPPFÖRANDE OCH SÄKERHET

Biblioteket är en offentlig plats.
Ta hänsyn till de andra biblioteksanvändarna!
I biblioteket finns kameraövervakning
i alla öppna utrymmen.
Du ställs till svars för ditt agerande
(ordningslagen 612/2003)
om du stör bibliotekets verksamhet
eller äventyrar säkerheten.

ANVÄNDNINGSFÖRBUD

Du kan förlora rätten att komma till biblioteket
om du vid upprepade tillfällen bryter
mot bibliotekets användningsregler
eller stör andra biblioteksanvändare.
Förbudet ges av kultur- och biblioteksdirektören
eller servicechefen.
Du får förbudet skriftligt.
Användningsförbudet är i kraft 30 dagar.

KUNDENS DATASKYDD

Dina personuppgifter sparas i kundregistret
då du får ett bibliotekskort.
I dataskyddsbeskrivningen,
som finns i webbiblioteket,
ser du vilka uppgifter,
som sparas i bibliotekets kundregister.
Biblioteket följer EU:s allmänna
dataskyddsförordning (679/2016)
och den nationella dataskyddslagen (1050/2018)
då kunduppgifter behandlas.

KUNDRESPONS

Du kan ge biblioteket respons vid kundtjänsten
eller lägga ett meddelande i responslådan.
Du kan även skicka ett meddelande
via responslänken på Vasa stads webbplats.